Máy photocopy Ricoh

Máy photocopy RIcoh Aficio MP 5000

Cấu Hình Máy.
- Tốc độ: 50 bản/phút
- Bộ nạp bản gốc 2 mặt tự động
- Chia bộ bản sao 2 mặt tự động
- Chức năng phóng to, thu nhỏ 25%-400%
- Khổ giấy: A3 - A4 - A5
- Giao diện màn hình cảm ứng

Chức năng chọn thêm.
Fax - Print - Scan

Máy photocopy Ricoh Aficio MP 7500

Cấu Hình Máy.
- Tốc độ: 75 bản/phút
- Bộ nạp bản gốc 2 mặt tự động
- Chia bộ bản sao 2 mặt tự động
- Chức năng phóng to, thu nhỏ 25%-400%
- Khổ giấy: A3 - A4 - A5
- Giao diện màn hình cảm ứng

Chức năng chọn thêm.
Fax - Print - Scan

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 2001

Cấu Hình Máy.
- Tốc độ: 20 bản/phút
- Chia bộ tự động
- Chức năng phóng to, thu nhỏ 50%-200%
- Khổ giấy: A3 - A4 - A5
- Giao diện màn hình cảm ứng

Chức năng chọn thêm.
Fax - Print - Scan

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 2001L

Cấu Hình Máy.
- Tốc độ: 20 bản/phút
- Chia bộ tự động
- Chức năng phóng to, thu nhỏ 50%-200%
- Khổ giấy: A3 - A4 - A5
- Giao diện màn hình cảm ứng

Chức năng chọn thêm.
Fax - Print - Scan

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 2501L

Cấu Hình Máy.
- Tốc độ: 25 bản/phút
- Bộ nạp bản gốc 2 mặt tự động
- Chia bộ bản sao 2 mặt tự động
- Chức năng phóng to, thu nhỏ 20%-400%
- Khổ giấy: A3 - A4 - A5
- Giao diện màn hình cảm ứng

Chức năng chọn thêm.
Fax - Print - Scan

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 2001SP

Cấu Hình Máy.
- Tốc độ: 20 bản/phút
- Bộ nạp bản gốc 2 mặt tự động
- Chia bộ bản sao 2 mặt tự động
- Chức năng phóng to, thu nhỏ 20%-400%
- Khổ giấy: A3 - A4 - A5
- Giao diện màn hình cảm ứng

Chức năng chọn thêm.
Fax - Print - Scan

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 2501SP

Cấu Hình Máy.
- Tốc độ: 25 bản/phút
- Bộ nạp bản gốc 2 mặt tự động
- Chia bộ bản sao 2 mặt tự động
- Chức năng phóng to, thu nhỏ 20%-400%
- Khổ giấy: A3 - A4 - A5
- Giao diện màn hình cảm ứng

Chức năng chọn thêm.
Fax - Print - Scan

Máy Photocopy Ricoh MP 3053

Cấu Hình Máy.
- Tốc độ: 30 bản/phút
- Bộ nạp bản gốc 2 mặt tự động
- Chia bộ bản sao 2 mặt tự động
- Chức năng phóng to, thu nhỏ 25%-400%
- Khổ giấy: A3 - A4 - A5
- Giao diện màn hình cảm ứng

Chức năng chọn thêm.
Fax - Print - Scan

Máy Photocopy Ricoh MP 3053SP

Cấu Hình Máy.
- Tốc độ: 30 bản/phút
- Bộ nạp bản gốc 2 mặt tự động
- Chia bộ bản sao 2 mặt tự động
- Chức năng phóng to, thu nhỏ 25%-400%
- Khổ giấy: A3 - A4 - A5
- Giao diện màn hình cảm ứng

Chức năng chọn thêm.
Fax - Print - Scan

Máy Photocopy Ricoh MP 3353

Cấu Hình Máy.
- Tốc độ: 33 bản/phút
- Bộ nạp bản gốc 2 mặt tự động
- Chia bộ bản sao 2 mặt tự động
- Chức năng phóng to, thu nhỏ 50%-200%
- Khổ giấy: A3 - A4
- Giao diện màn hình cảm ứng

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 3353SP

Cấu Hình Máy.
- Tốc độ: 33 bản/phút
- Chức năng phóng to, thu nhỏ 50%-200%
- Khổ giấy: A3 - A4
- Giao diện màn hình cảm ứng

Chức năng chọn thêm.
Print - Scan màu

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 4002

Cấu Hình Máy.
- Tốc độ: 40 bản/phút
- Bộ đảo 2 bản sao
- Chức năng phóng to, thu nhỏ 25%-400%
- Khổ giấy: A3 - A4
- Giao diện màn hình cảm ứng

Chức năng chọn thêm.
Print - Scan

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 5002

Cấu Hình Máy.
- Tốc độ: 50 bản/phút
- Bộ đảo 2 mặt bản sao
- Chức năng phóng to, thu nhỏ 25%-400%
- Khổ giấy: A3 - A4
- Giao diện màn hình cảm ứng

Chức năng chọn thêm.
Print - Scan

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 4054SP

Cấu Hình Máy.
- Tốc độ: 40 bản/phút
- Bộ nạp đảo 2 mặt bản sao
- Chức năng phóng to, thu nhỏ 25%-400%
- Khổ giấy: A6 - A3
- Giao diện màn hình cảm ứng màu

Chức năng chọn thêm.
- Print - Scan

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 5054

Cấu Hình Máy.
- Tốc độ: 50 bản/phút
- Bộ đào 2 mặt bản sao - Khổ giấy: A3 - A6
- Giao diện màn hình cảm ứng màu

Chức năng chọn thêm.
Print - Scan


Đối tác - Khách hàng